SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu satıcı iş ortaklığı ve ilan sözleşmesi (“Sözleşme”); Mimar Sinan Mah Yedpa Tic Merkezi H caddesi No 185 adresinde mukim Arberkgrup (FİRMA) ile SATICI arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir.

İşbu Sözleşmenin ekleri ve Websitesi’nde sunulan FİRMA hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır.

FİRMA ve SATICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Şöyle ki; Satıcı, FİRMA tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, FİRMA da SATICI’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI’YI faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

2. TANIMLAR

Satıcı:  Web sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi “Üye”yi ifade eder

Müşteri: Web sitesi üzerinde “Satıcı” tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi “Üye”yi ifade eder.

Web Sitesi/Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti FİRMA’ya ait olan ve www.alisverissepete.com işbu Sözleşme ile belirlenen “Hizmetleri”ni üzerinde sunmakta olduğu www.alisverissepete.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder.

Sanal Mağaza/Satış Alanı: FİRMA’nın Web sitesi üzerinde FİRMA prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder.

Üye/Üyeler: Web sitesine üye olan tüm kişilerle, FİRMA’nın sunduğu tüm hizmetlerden yararlanan Müşteri veya Satıcı konumunda olan tüm kişileri ifade eder. 

Ürün: Web sitesinde Satıcı tarafından sunulan tüm mal ve/veya hizmetleri ifade eder.

Hizmet/Hizmetler: “Üye”lerin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla FİRMA tarafından Websitesi’nde sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Websitesi’ne erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusunu, Websitesi üzerinde FİRMA ya da FİRMA’nın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetlerden, Satıcıların yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, FİRMA tarafından Satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Müşteriler arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; FİRMA işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza'nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Müşterilere karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, “Satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle “Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi” EK 1’de (“EK-1”) yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, FİRMA’nın Satıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesi’nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem FİRMA nezdinde Satıcıyı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, FİRMA’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle FİRMA’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, FİRMA’nın Satıcıdan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.2. Satıcı, Websitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; FİRMA’nın bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle FİRMA’nın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere FİRMA tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak FİRMA’ya karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için FİRMA ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Satıcı, Sanal Mağazası’nda kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin (“EK-2”) içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür. Satıcının EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fiilerin hukuka aykırılığından dolayı FİRMA’ya yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. FİRMA’nın bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle FİRMA’nın uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere FİRMA tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak FİRMA’ya karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde FİRMA Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmaksızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve FİRMA’nın sair tazminat hakları saklı kalacaktır.


4.5. Websitesi üzerinden FİRMA’nın kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında FİRMA’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.6. Tarafların işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve know-how (bir üründen ya da yöntemden en verimli ve kolay biçimde yararlanabilmek için o konudaki bilgi ya da başka bir ifadeyle ticari sırların tümü), bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden üç (3) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. FİRMA, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcının kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer kullanıcılara iletilebilecektir.

4.7. SATICI, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi'nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4.8. SATICI, Websitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcının şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcının sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir.  Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcının kendisine ait olacaktır. Satıcının şifresi kullanılarak Websitesi’nde FİRMA aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, FİRMA’nın bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.9. Websitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi FİRMA olacaktır. FİRMA’nın önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından Websitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı,  Websitesi’ne iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin FİRMA tarafından Hizmetlerin sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve FİRMA’nın reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bedelsiz olarak FİRMA’ya tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.10. SATICI kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla Websitesi’ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirlenen kullanım sınırları dışında Websitesi’nde yer alan Hizmetlerin kullanılması hukuka aykırı olup; FİRMA’nın bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır. Satıcının işbu madde hükmünü ihlal etmesinin aynı zamanda 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık teşkil etmesi ve bu suretle FİRMA nezdinde herhangi bir zarar oluşması halinde, FİRMA’nın işbu zarar meblağını fer’îleriyle birlikte Satıcıya rücu etme ve/veya Satıcının cari hesabından tahsil etme hakkı saklıdır.

4.11. FİRMA, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. FİRMA bu bilgileri Hizmetlerin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla FİRMA’nın ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı & pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin FİRMA tarafından işbu madde hükmüne göre FİRMA tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

4.12. Satıcı, Websitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, Truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla FİRMA tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. FİRMA, Websitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla FİRMA, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. FİRMA hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir.

4.14. SATICI, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetlerden faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.  FİRMA tarafından Satıcıya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK-3 Finansal ve Özel Çalışma Şartları’nda (“EK-3”) belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında FİRMA tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK-3'ün yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. FİRMA, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye e-posta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır. FİRMA ayrıca Hizmetleri geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme’nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar FİRMA tarafından yazılı olarak Satıcıya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcının, Müşteri’lere karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir.

4.15. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. FİRMA, Satıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesi'nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcının Sanal Mağazası kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda FİRMA’dan herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, FİRMA’nın herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır.

4.16. Satıcı, Müşterilerle Websitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde “Satıcı” taraf olduğunu, FİRMA’nın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Müşteriler’e karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, Sanal Mağazası'nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır.  Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.  Satıcı, Websitesi'nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Müşteriye ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Müşteri istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır.

Satıcı, Müşteriyle Websitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır. Satıcı, Müşteri’nin Websitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır.

4.17. FİRMA tarafından Satıcının herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha FİRMA platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla Websitesi’ne üye olamaz. Satıcının bu madde hükmüne aykırı olarak Websitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır.

4.18. SATICI, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu madde 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV madde 8 uyarınca satılan veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Müşteri’ye gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcının işbu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmemesi sebebiyle FİRMA’nın ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri FİRMA’nın ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetlerin ve FİRMA tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler FİRMA tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. FİRMA tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır,  Satıcı işbu değişikleri Website’sinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır.

4.20. SATICI, FİRMA tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin FİRMA’nın Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Müşteri taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşme’ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Müşteriler veya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile FİRMA kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Satıcının FİRMA tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin FİRMA nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı, söz konusu zararı FİRMA’nın ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.21. SATICI, satışa sunduğu Mal/Hizmet’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelikleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Satıcının, Sözleşme’ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi nedeniyle FİRMA’nın maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. FİRMA tarafından Satıcının Mal/Hizmet’i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, FİRMA ilgili Mal/Hizmet’i Websitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, FİRMA’nın ilgili ürünü Website’sinden kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.22. Satıcı, FİRMA’nın Websitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine Satıcı sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, FİRMA’nın iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda FİRMA’nın kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcının işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle FİRMA’nın herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcının kusur veya ihmalinin sebep olması halinde FİRMA’nın bu zararı Satıcıya rücu etme hakkı saklıdır.

4.23. SATICI, Websitesi üzerinden gerçekleştirdiği satış ve sair işlemlerde 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanun doğrultusunda yürürlükte bulunan yönetmelik ve sair mevzuata aykırılık teşkil eden fiillerde bulunmamayı, işbu mevzuata aykırı fiil ve işlemleri sebebiyle idari otoriteler tarafından FİRMA’ya yüklenen mali sorumluluk ve cezalardan sorumlu olmayı ve bu sebeple FİRMA nezdinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı zararı fer’ileriyle birlikte FİRMA’nın ilk talebinde karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24. Satıcı, FİRMA’ya ait fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanması halinde stüdyoda çekimi veya tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığını ve bu kapsamda işbu eserler ile ilgili mülkiyet, işleme, çoğaltma, umuma arz, yayma haklarının FİRMA’ya ait olduğunu; kendisinin işbu fotoğraf, video ve sair görsel üzerinde herhangi bir hak sahibi olmadığını, stüdyoda çekimi veya tasarımı yapılan her türlü fotoğraf, video ve sair görselin sadece Websitesi’ndeki ürün satış ilanlarında kullanılmak üzere hazırlandığını, işbu görsel materyali Websitesi dışındaki online ve offline mecralarda ve web sitelerinde kullanmamayı, aksi halde bu sebepler FİRMA’nın uğradığı doğrudan ve dolaylı zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.25. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinden tanımlanan vergiden muaf olan gerçek ve tüzel kişiler kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği takdirde FİRMA’nın hiçbir yasal sorumluluğu yoktur. Tüm yasal sorumluluk Satıcıya aittir.

4.26.  Satıcılar, FİRMA’nın hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ihraç edilmesi halinde ihraç ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar.

4.27. Süreklilik arz etmeyen  satışlarda Satıcı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde belirtilen Arızi kazanç istisna tutarını aşan kazanç elde ettiği takdirde gelir vergisi beyan etmekle mükelleftir. İstisnai tutarı aşan kazancını beyan etmeyen Satıcılar her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumludurlar. FİRMA sorumlu tutulamaz.

5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

SATICI, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. FİRMA, EK-3 haricinde (komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda Websitesi’nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

6. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflardan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir.  Sözleşme’nin FİRMA tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar FİRMA tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcının Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Müşteri’lere karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir. Gerçekleştirilen fesihle birlikte taraflar, diğer tarafa verdiği mali, fikri, ticari itibar ve sair zarar/zararlardan sorumludur.
7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

SATICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda FİRMA’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın halinde Bakırköy (İstanbul) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

10. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup;  Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.
11. BİLDİRİM

SATICI ve FİRMA, Satıcının Websitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcının Websitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcının e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

12.  YÜRÜRLÜK

12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak,  Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


EKLER:

EK1: Sanal Mağaza Açılış İçin Gerekli Belge Listesi

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları


EK-1 Sanal Mağaza İçin Gerekli Belge Listesi

Sermaye şirketi iseniz:

1. Vergi levhası fotokopisi

2. Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi

3. İmza sirküleri fotokopisi

4. İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı 

Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz: 

1. Ortaklık sözleşmesi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Faaliyet belgesi 

4. İmza sirküleri 

5. Vergi levhası 

6. Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

EK-2 Yasaklı Ürünler Listesi 

1. Airbag ve ekipmanları

2. Alımsatımı devlet iznine tabi olan ürünler

3. Alkollü içecekler

4. Askeri teçhizat

5. Ateşli silahlar ve bıçaklar

6. Canlı hayvan

7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri

10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

11. Dinleme  cihazları

12. Emniyet kemeri, adaptor

13. Hisse senedi, tahvil, bono

14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

15. İnsan ve diğer canlı organları

16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

17. Kişilik hakları

18. Kopya ve bandrolsüz ürünler

19. Kültür ve tabiat varlıkları

20. Maymuncuk ve kilit açıcılar

21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

22. Pornografik içerikli malzemeler

23. Promosyon ürünleri